Mittwoch, 1. Dezember 2010 | | |

YB – VFB Stuttgart 4:2 (1:0)

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart

YB - VFB Stuttgart